B*stard

Program

Kunstbokmessen B*stard 2024

«Grenseland»

Følg linkene for å se utdypende programbeskrivelser på Facebook.


Hele programmet finner sted ved Oplandia senter for samtidskunst, Kirkegata 68, Lillehammer.


Fri entré.

Torsdag 30. mai

11:30 – Kunstbøker til folket. Seminar om formidling og distribusjon av kunstbøker i regi av Kulturrådet – program og påmeldingsinformasjon her
16:30 – Vegetarmiddag for seminar- og messedeltakere
18:00 – Offisiell åpning av Kunstbokmessen B*stard 2024

18:00 – Åpen kunstbokmesse (til kl. 22:00)

18:30 – Deltakerpresentasjon: SFINXA v/Inge Ås
18:45 – Deltakerpresentasjon: Keerthana Ramesh

19:00 – AVLYST – Piggeple, litteratur (lyrikk) møter billedkunst. Cecilie Løveid og Lotte Konow Lund i samtale med programleder i Kunstpodden, Cecilie Tyri Holt
19:00 – Deltakerpresentasjon: Katja Høst
19:15 – Deltakerpresentasjon: Kim Ramberhaug og Jessika Thörnqvist

20:00 – Åpningsfest med DJ Kjuke!

Fredag 31. mai

10:00 – Åpen kunstbokmesse (til kl. 21:00)
11:15 – Deltakerpresentasjon: Pamflett v/Nayara Leite
11:30 – Deltakerpresentasjon: Jannecke Lønne Christiansen
11:45 – Deltakerpresentasjon: Ylve Thon og Kristiansand kommune v/Angjerd Munksgaard
12:00 – 15 min pause
12:15 – Deltakerpresentasjon: Tekstbyrået v/Nina Schjønsby og Halvor Haugen

12:30 – Deltakerpresentasjon: Imi Maufe

12:45 – Deltakerpresentasjon: Silje Eugenie Strande Øktner

13:00 – Bokkunst i India. En presentasjon av bokkunstner Radha Pandey

14:00 – Selvpubliseringsverksteder: Risografi (Jessica Williams) / Spekulativt skriveverksted (Sletten, Brotas og Cárdenas). Mer informasjon og påmelding her

18:30 – Deltakerpresentasjon: Laila Kongevold og Stefan Christiansen

18:45 – Deltakerpresentasjon: Black Snow Press v/Siri Hermansen

19:00 – Ringe hjem: avlyttede samtaler fra russiske soldater i Ukraina. Ida Börjel i samtale med Demian Vitanza

20:00 – Deltakerpresentasjon: Museumsforlaget v/Maria Veie Sandvik
20:15 – Deltakerpresentasjon: Hedda Roterud Amundsen

Lørdag 1. juni

10:00 – Åpen kunstbokmesse (til kl. 20:00)
10:00 – Familieverksted med Keerthana Ramesh. Lag din egen pop up-papirkreasjon! NB! Drop-in med oppstart kl. 10:00 og 11:00.

12:30 – Prolazi izmedju 1980-2021 – En dialog om konflikt, historie og generasjonsforhold. Filmvisning og presentasjon av Damir Avdagić

13:30 – Deltakerpresentasjon: Andrea Grundt Johns

14:00 – Selvpubliseringsverksteder: Risografi (Jessica Williams) / Spekulativt skriveverksted (Sletten, Brotas og Cárdenas). Mer informasjon og påmelding her
18:00 – Deltakerpresentasjon: Karina Sletten, Ana Brotas og Viviana Cárdenas

18:15 – Deltakerpresentasjon: Camilla Pavlikova
18:30 – Deltakerpresentasjon: Elisa Halvorsen Castillo

19:00 – Writing Fan-Fiction for the Art World. Med The White Pube

Selvpubliseringsverksteder

Som en del av årets fagprogram arrangerer vi to selvpubliseringsverksteder. Verkstedene er forbeholdt deltakere på messen. Begge verkstedene har inntil 15 plasser. Først til mølla! De to verkstedene arrangeres parallelt, og går over to dager. Det er derfor kun mulig å melde seg på ett av verkstedene.

Påmelding: Send en e-post til post@bastardbok.no

Jessica Williams – Risografiverksted
Fredag 31. mai kl. 14:00-16:30 (del 1) og lørdag 1. juni kl. 14:00-16:30 (del 2)


Dag 1

En kort introduksjon til risografi, inkludert teknikkens historie og hvordan den er blitt populær blant kunstere, designere og de som selvpubliserer. Sammen skal vi bli kjent med maskinens begrensninger og muligheter. Vi vil også identifisere felles temaer og interesser mens vi jobber sammen med tegning og kollasj. Vi jobber i par (eller hver for oss avhengig av gruppens størrelse) for å lage analoge trykk med 2 farger på maskinens skanner.


Dag 2

En gjennomgang av grunnleggende fargeseperaring med Spectrolite (kun Mac). NB! Ta med egen datamaskin eller en minnepinne med et bilde du vil trykke! Hver gruppe produserer et trykk med 2 farger fra digitale filer. Begge dagene vil et utvalg papirer i forskjellige farger og størrelser være tilgjengelige. Alle vil få beholde et lite opplag av sine egne trykk, samt et eksemplar av en kunstnerbok bestående av alles trykk fra begge dagene.

/

Day 1

A short introduction to risography, including the technique’s history and how it came to be entwined with the artistic and self-publishing. Together we will get to know the machine including its limits and possibilities. We will also identify our common themes and interests as we collage and draw together. We will then work in pairs (or solo depending the group’s size) to create analog 2-color prints on the machine’s scanner.


Day 2

We will learn the basics of color separation using Spectrolite (Mac only). Important: Please bring a computer or at least a USB drive with an image you’d like to print! Each group will produce a 2-color print from digital files. On both days, a selection of different colored and sized papers will be available to print on. Everyone will get to keep a small edition of their own prints, as well as a copy of an artists’ book made up of all the prints from both days.Jessica Williams er en samtidskunstner, kurator, og forlegger med variert praksis sentrert rundt handlingen å se nærmere på ubehagelige og sammensatte temaer som berører oss alle, inkludert tilhørighet og klimakrisen. Forlaget hennes, Hverdag Books (etab. 2016), gir ut unike og eksperimentelle utgaver for og om hverdagen. Hverdag er dedikert til å publisere skjøre, sårbare og rå verk av underrepresenterte stemmer. Med base i Moss har Hverdag holdt mange risograf- og selvpubliseringsverksteder over hele Østlandet. Ved siden av sin egen praksis, jobber hun for tiden som kurator på Nitja senter for samtidskunst i Lillestrøm, og er aktiv i Norsk Risoforening (etab. 2018); en landsdekkende interesseorganisasjon for alle som jobber med risografi i Norge.

/

Jessica Williams is a contemporary artist, curator, and publisher with a diverse practice centered around the act of looking closer at uncomfortable and complex themes that affect us us, including belonging and the climate crisis. Her imprint, Hverdag Books (est. 2016), publishes unique and experimental editions for and about the everyday. Hverdag is dedicated to publishing fragile, vulnerable, and raw works by underrepresented voices. Based in Moss, Hverdag has given many risograph and self-publishing workshops all over Eastern Norway. Alongside her practice, she currently works as a curator at the Nitja center for contemporary art in Lillestrøm, and is active in Norsk Risoforening (est. 2018): a nationwide interest organization for everyone who works with risography in Norway.

Sletten, Brotas og Cárdenas – Spekulativt skriveverksted
Fredag 31. mai kl. 14:00-16:30 (del 1) og lørdag 1. juni kl. 14:00-16:30 (del 2)


Et kunstnerledet kurs i spekulativ skriving rundt temaer som gruvedrift, økologi, tidsskalaer, mer-enn-menneskelige perspektiver, historie og fiksjon. Å spekulere er en viktig måte å forestille seg alternative scenarier og stille spørsmål rundt våre perspektiver. Gjennom ulike kreative øvelser og eksperimentelle metoder, vil kursets deltakere og kursholdere kollektivt diskutere og forestille seg potensielle fremtider, geografier og fortellinger. Kurset vil bli holdt på engelsk, og de som er interessert i å bli med trenger ingen spesifikk bakgrunn fra tekst eller kunst for å delta. Kursholderne vil dele ut alle materialer som behøves til kurset.

/

Artist-led workshop about speculative writing on topics of mining, ecology, timescales, more-than-human perspectives, history, and fiction. To speculate is an important way of imagining alternative scenarios and questioning our perspectives. Through various creative exercises and experimental methods, we will collectively discuss and envision other futures, geographies, and stories. This workshop will be held in English and those interested in joining need no specific background. We will provide all the materials needed.


Ana Brotas (PT), Karina Sletten (NO), og Viviana Cárdenas (CO) møttes under sin mastergrad i kunst og offentlig rom ved Kunsthøgskolen i Oslo. Nylig presenterte de sitt samarbeidsprosjekt med fokus på gruveplasser i utstillingen «The Host Rock and the Deep Time» på Harpefoss Kunstarena, med støtte fra NBK og KORO.

Ana Brotas har erfaring innen kunstnerisk forskning, audiovisuell kommunikasjon og pedagogikk. I sin praksis undersøker hun forholdet mellom språk og miljø gjennom deltakende metoder og tverrfaglig samarbeid. Tidligere prosjekter har blitt utviklet i residenser som V2_ Lab for the Unstable Media, Silo Arte og Latitude Rural, ARS-ID og European Culture Capitals of Plovdiv og Veszprém.

Karina Sletten er en multidisiplinær kunstner med base i Bergen. Slettens prosjekter involverer lyd som tema og materiale, og jobber med hvordan arkitektur, utvikling, planlegging og design er intrikat tenkt og skapt, hvor lyd fungerer som et tverrgående medium. Stedene Sletten forsker på er ofte forlatte, i ruintilstand, eller som tilsynelatende ikke-fungerende rom – målet er å avdekke handlingene og utviklingen som gjør verden slik den er i dag, og se for seg andre måter verden kan være og bli til. Sletten har hatt residens ved Harpefoss kunstarena, Notam og Bergen senter for elektronisk kunst.

Viviana Cárdenas' arbeid beveger seg på tvers av tegning, collage, installasjon, tekst og deltakende praksiser. Ved å blande kilder og tolkninger av hverdagslige fenomener som hjelper oss å navigere, gi mening og forklare verden vi lever i, foreslår hun spekulative rom og plattformer for kollektiv fabulering. Cárdenas har bakgrunn fra visuell kunst og pedagogikk. Hennes erfaring inkluderer en stilling som meddirektør av en kunstnerledet plattform for samtids tegning og undergrunnskultur. Hun har hatt opphold ved Banff-senteret, Ruangrupa, [R.A.T] og Casa Tres Patios.

/

Ana Brotas (PT), Karina Sletten (NO), and Viviana Cárdenas (CO) met during their master's degree in Art and Public Space at the Oslo National Academy of the Arts. Recently, they presented their collaborative project focused on mining sites in the exhibition “The Host Rock and The Deep Time” at Harpefoss Kunstarena, with the support of NBK and KORO.


Ana Brotas has experience in artistic research, audiovisual communication and pedagogy. In her practice, she investigates the relationship between language and environment through participatory methods and interdisciplinary collaboration. Previous projects have been developed in residencies such as V2_ Lab for the Unstable Media, Silo Arte and Latitude Rural, ARS-ID, and European Capitals of Culture of Plovdiv and Veszprém.


Karina Sletten is a multidisciplinary artist based in Bergen. Slettens projects involve sound as a topic, theme and material, and works with how architecture, development, planning and design is intricately imagined and created, whilst sound functions as a transversal medium. The sites researched are often abandoned, in a state of ruin, or seemingly non-functioning spaces – the aim is to unveil the actions and development that makes the world as it is today, and envision other ways of being and becoming. Sletten has held residencies at Harpefoss kunstarena, Notam, and Bergen centre for electronic arts.


Viviana Cárdenas' work moves across drawing, collage, installation, text, and participatory practices. By blending sources and interpretations of everyday phenomena that help us navigate, give meaning, and explain the world we live in, she proposes speculative spaces and platforms for collective fabulation. Cárdenas has a background in visual arts and pedagogy. Her experience includes co-directing an artist platform for contemporary drawing and underground culture. She has held residencies at the Banff Centre, Ruangrupa, [R.A.T] and Casa Tres Patios.

Foto: Julia Viherlahti